Kineziologie one brain  (Three in One Concepts - system one brain)

Jedná se o metodu, která pomáhá lidem uvolnit negativní stres, napětí a nepříjemné emoce v souvislosti s konkrétním problémem (tématem či situací) a také přesně nalézt a zpracovat "kořeny problému".
Člověk poté cítí úlevu a je schopen uvidět možnosti řešení toho, co ho trápilo. Je to mimo jiné také způsob, jak si otevřít cestu k tomu, jak jít lehčeji za tím, co chceme, přijmout bez obav nové životní výzvy, překročit své "komfortní" zóny, zbavit se strachu a pochybností, vyjasnit si otázky ohledně vlastního sebevědomí a sebehodnoty, poznat a správně používat svůj vrozený potenciál, zlepšit si komunikace a vztahy sami k sobě a ostatním apod.
Název této metody je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují.
Jak probíhá konzultace s touto metodou a v čem spočívá efektivnost této metody?
Na začátku konzultace společně vydefinujeme konkrétní téma/problém a také konkrétní cíl, neboť ujasněním si toho, co chcete, udáváte jasný směr, a tomu se po celý čas konzultace budeme věnovat. Během konzultace s touto metodou se používá tzv. kineziologický=svalový test, protože negativní emoce a stres oslabují naše svaly. (Jistě znáte, jak v určitých situacích má člověk pocit, že "ztuhne".) V reakci na stres tedy dochází ke změně svalového napětí. Díky svalovému testu= feedbacku těla, který nejsme schopni vědomě ovlivnit, můžeme získat velmi přesné informace o skutečné příčině problému a jeho kořenech. Zjistíme míru negativního stresu a pozitivní motivace, klíčové emoce a určitý věk, kdy došlo k tzv. zablokování na základě prožitého nepříjemného zážitku. Pak vzájemným rozhovorem o zjištěných informacích napětí z minulosti zpracujeme. Člověk si uvědomí souvislosti, dochází k uvolnění a ke znovunastolení rovnováhy, člověk se cítí lépe, vidí možnosti řešení, které před tím nebyl schopen najít, má více energie a motivace pro pozitivní změnu.
Během sezení se dle potřeby využívají např. i jemná motorická cvičení ke zrovnovážení aktivity mozkových hemisfér, může se pracovat s barvami, s meridiány a akupresurními body, s tématy vyhýbání se a popírání, s vnitřním dítětem, ..., protože to vše může pomoci klientovi odbourat emoční zátěž v souvislosti s daným problémem/cílem a vést ke znovuvytvoření rovnováhy.
Na konci konzultace probíhá ještě rozhovor, který pomáhá klientovi uvědomit si první konkrétní krok k realizaci toho, co si na začátku konzultace definoval jako cíl.

Z historie...
Tato metoda pochází z Ameriky a je postavena na odborných vědeckých základech. Základy metody sahají do roku 1964, kdy americký chiropraktik Dr. George Goodheart začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Tuto variantu později propracoval Dr. John F. Thie a dal dohromady učební materiál, který vydal v roce 1973 pod názvem „Touch for Health" - Dotyk pro zdraví. Dalším vývojem této metody vzniklo několik odvětví.
Jedním z nich je právě koncept „Three in One“ vyvíjený od roku 1972 třemi vynikajícími odborníky Gordonem Stokesem (jeden ze zakladatelů Touch for Health), Danielem Whitesidem (průkopníkem genetiky chování) a Candance Callaway (odbornice v oblasti mezilidských vztahů). Práce s „Three in One” zahrnuje mnoho oblastí a jednou z nich je systém „One Brain” (Jednotný mozek), jehož název je odvozen od ideálního fungování mozku - tzn. pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují a jsou v rovnováze.
© Studio Balance, Lenka Ilečková
Jsou jen ty limity, které jsme si vytvořili v naší mysli na základě prožitých a nezpracovaných negativních událostí...
Běžně si to ani neuvědomujeme, ale náš mozek zaznamenává všechny naše prožité zážitky a zkušenosti. A ty nezpracované negativní zážitky a zkušenosti z minulosti ovlivňují kvalitu našeho života teď v přítomnosti. Mají vliv na naše myšlení, chování, reakce, emoční vnímání i na naše fyzické zdraví. Na základě nich jsme si totiž vytvořili vzorce chování a jednání, které nás pak později v životě limitují. A tak se stává, že v určitých situacích nejsme schopni  logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, prožíváme opakovaně nepříjemné situace a s nimi spojené negativní emoce a stres. Důsledkem potlačeného a nezpracovaného stresu z minulosti mohou být také fyzické nebo duševní potíže.
Proč tomu tak je?
Pravá mozková hemisféra vnímá obraz jako celek, její pohled je holistický, je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor, nikoliv čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositelkou ženské složky našeho Já.
Díky levé mozkové hemisféře jsme schopni logicky uvažovat, analyzovat, vnímat detaily, strach, orientovat se časově. Levá mozková hemisféra odpovídá na názorné přesvědčení a je nositelkou mužské složky našeho Já.
V levé mozkové hemisféře (konkrétně na levém spánkovém laloku) existuje oblast, která je zodpovědná za naše fyzické přežití. Ve stresových situacích, které jsme mohli zažít již v prenatálním období, při porodu, v průběhu dětství či v dospělosti, může "odpojit" 75 i více procent mozku, tzn. levý přední mozek a celou pravou hemisféru. Neurologická reakce na negativní informaci pak nabývá formu neurologické blokády. Znamená to, že mozek ve stresu funguje na zlomek své kapacity a my v té chvíli nejsme schopni logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, cítíme se bezmocní, opakujeme stále stejné a přitom nikam nevedoucí reakce, prožíváme nepříjemné emoce.

V reakci na stres mozek uvolní do krevního řečiště stresové hormony. Tyto chemické látky stáhnou vnější kapiláry našeho cévního systému, soustředí zásobu krve v hrudní oblasti a v dlouhých svalech, aby se tělo mohlo zúčastnit "boje nebo útěku" právě za účelem "přežití". Tento základní proces se odehrává nejen v těle, ale také v mozku. Vnější kapiláry se stáhnou a soustředí zásobu krve v těch částech mozku, které mají na starosti fyzické přežití.
Negativní zážitek tedy způsobí nejen zablokování energetického proudění na mozkové úrovni, ale také následně i v příslušné části těla. Výsledkem tak může být celá řada psychických i fyzických problémů.

Nejvíce negativních a názorů na svět a na sebe si utvoříme v raném dětství - tedy od prenatálního období do cca 7 let života. Tyto zážitky pak zůstávají vtištěny v našem podvědomí, které řídí cca 95% našich každodenních interakcí v dospělosti.
Dokud tedy konkrétní negativní zážitek z minulosti způsobující problém nenalezneme a neuvolníme emocionální zátěž s ním spojenou, stále ovlivňuje naše myšlení, reakce a jednání a tím i kvalitu našeho života v osobní anebo profesní rovině.
Pro spokojený, naplněný, šťastný život.