LENKA  ILEČKOVÁ

facilitátorka kineziologie one brain - 3in1 Concepts a rodinných/firemních systémů a
průvodkyně na cestě  ke spokojenějšímu životu
díky nalezení a zpracování limitů v naší mysli a poznáním širších životních souvislostí
Kineziologie one brain - 3in1 Concepts

Běžně si to ani neuvědomujeme, ale náš mozek zaznamenává všechny naše prožité zážitky a zkušenosti. A ty nezpracované negativní zážitky a zkušenosti z minulosti ovlivňují kvalitu našeho života teď v přítomnosti. Mají vliv na naše myšlení, chování, reakce, emoční vnímání i na naše fyzické zdraví. Na základě nich jsme si totiž vytvořili vzorce chování a jednání, které nás pak později v životě limitují. A tak se stává, že v určitých situacích nejsme schopni logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, prožíváme opakovaně nepříjemné situace a s nimi spojené nepříjemné emoce jako bezmoc, hněv, lítost, strach, pochybnosti, méněcennost...
Dokud tedy konkrétní negativní zážitek z minulosti způsobující problém nenalezneme a neuvolníme emocionální zátěž s ním spojenou, stále ovlivňuje naše myšlení, reakce a jednání a tím i kvalitu našeho života ať už v osobní anebo profesní rovině.

Proč tomu tak je?
Pravá mozková hemisféra vnímá obraz jako celek, její pohled je holistický, je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor, nikoliv čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a nesoudí. Je nositelkou ženské složky našeho Já.
Díky levé mozkové hemisféře jsme schopni logicky uvažovat, analyzovat, vnímat detaily, strach, orientovat se časově. Levá mozková hemisféra odpovídá na názorné přesvědčení a je nositelkou mužské složky našeho Já.
V levé mozkové hemisféře (konkrétně na levém spánkovém laloku) existuje oblast, která je zodpovědná za naše fyzické přežití. Ve stresových situacích, které jsme mohli zažít již v prenatálním období, při porodu, v průběhu dětství či v dospělosti, může "odpojit" 75 i více procent mozku, tzn. levý přední mozek a celou pravou hemisféru. Neurologická reakce na negativní informaci pak nabývá formu neurologické blokády. Znamená to, že mozek ve stresu funguje na zlomek své kapacity a my v té chvíli nejsme schopni logicky a kreativně myslet, pouze reagovat, cítíme se bezmocní, opakujeme stále stejné a přitom nikam nevedoucí reakce, prožíváme nepříjemné emoce, jsme ve stresu.

V reakci na stres mozek uvolní do krevního řečiště stresové hormony. Tyto chemické látky stáhnou vnější kapiláry našeho cévního systému, soustředí zásobu krve v hrudní oblasti a v dlouhých svalech, aby se tělo mohlo zúčastnit "boje nebo útěku" právě za účelem "přežití". Tento základní proces se odehrává nejen v těle, ale také v mozku. Vnější kapiláry se stáhnou a soustředí zásobu krve v těch částech mozku, které mají na starosti fyzické přežití.
Negativní zážitek tedy způsobí nejen zablokování energetického proudění na mozkové úrovni, ale také následně i v příslušné části těla. Proto výsledkem nezpracovaných negativních zkušeností z minulosti může být také celá řada psychických i fyzických problémů.

Jak probíhá konzultace s touto metodu...


V rámci konzultace je zapotřebí, abyste se aktivně zapojili. Na začátku konzultace společně vydefinujeme konkrétní téma/problém a také konkrétní cíl. Tím si ujasníte, co skutečně chcete a udáváte tak jasný směr, za čím v rámci konzultace půjdeme.
Během konzultace s touto metodou se používá tzv. kineziologický=svalový test, protože negativní emoce a stres oslabují naše svaly. (Jistě znáte, jak v určitých situacích má člověk pocit, že "ztuhne".) Díky svalovému testu= feedbacku těla, který nejsme schopni vědomě ovlivnit, můžeme získat velmi přesné informace o skutečné příčině problému a hlavně jeho kořenech. Zjistíme mimo jiné klíčové emoce a určitý věk, kdy došlo k tzv. zablokování - tzn. kdy jste prožili zkušenost, na základě které jste si vytvořili vzorec chování/přesvědčení, jež nyní způsobuje problém.
O zjištěných informacích si popovídáme a Vy si uvědomíte ten konkrétní příběh z minulosti, se kterým je spojeno mnoho stresu a napětí. Tento stres a napětí však společně zpracujeme. Člověk si často uvědomí ještě i další souvislosti. Zpracováním stresu z minulosti dochází k uvolnění a ke znovunastolení rovnováhy, člověk se cítí lépe, vidí možnosti řešení, které před tím nebyl schopen najít, má více energie a motivace jít za tím, co chce.
Během sezení se dle potřeby využívají např. i jemná motorická cvičení ke zrovnovážení aktivity mozkových hemisfér, může se pracovat s barvami, s meridiány a akupresurními body, s tématy vyhýbání se a popírání, s vnitřním dítětem, ..., protože to vše Vám může pomoci uvolnit emoční zátěž v souvislosti s daným problémem/cílem a vést ke znovuvytvoření rovnováhy. Kineziologie one brain je velmi propracovaná metoda a nabízí široké možnosti.
Ke konci konzultace spolu ještě povedeme rozhovor, který Vám pomůže si uvědomit první konkrétní krok k realizaci toho, co jste si na začátku konzultace definovali jako cíl. Skutečná realizovace prvního kroku a odpovědnost za pozitivní změnu je pak již plně na Vás:)))
Z historie...

Základy metody sahají do roku 1964, kdy americký chiropraktik Dr. George Goodheart začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Tuto variantu později propracoval Dr. John F. Thie a dal dohromady učební materiál, který vydal v roce 1973 pod názvem „Touch for Health" - Dotyk pro zdraví. Dalším vývojem této metody vzniklo několik odvětví.
Jedním z nich je právě koncept „Three in One“ vyvíjený od roku 1972 třemi vynikajícími odborníky Gordonem Stokesem (jeden ze zakladatelů Touch for Health), Danielem Whitesidem (průkopníkem genetiky chování) a Candance Callaway (odbornice v oblasti mezilidských vztahů).
Copyright © 2021 Lenka Ilečková